فروش تراکتور کرج | 09155855594

فروش تراکتور کرج   هزینه ی دیگر آن مالیات می باشدکه این بستگی به نوع ماشین کشاورزی ای دارد که از آن استفاده میکنند و این هزینه مالیات با توجه به دارای شخص تعیین می گردد.   خريدار تراکتور کرج   ماشین های کشاورزی هزینه های جاری ای دارند که شامل هزینه های مربوط به […]