فروش تراکتور ساری | 09155855594

فروش تراکتور ساری       هر تراکتور ی با توجه به قواعدی سخت و بسیار پیچیده ساخته شده است  و برای هر قسمت از آن  یه صافی قرار داده شده است تا از اسیب رساندن به تراکتور جلوگیری شود   .  یک صافی  صافی سوخت می باشد.   این صافی برای این کار قرار […]