فروش تراکتور یزد | 09155855594

فروش تراکتور یزد   تراکتور به تنهایی نمی تواند زمین را برای کاشت محصول فراهم کند خريدار تراکتور یزد لذا ملزم به استفاده از ابزاری برای مناسب سازی فضا     و خاک می باشد که دیسک ها کمک قابل توجهی در این خصوص می کنند. پس از شخم زمین با گاوآهن برای نرم کردن […]